Voor toegang tot de bestuursrechter is op grond van de Algemene wet bestuursrecht de bezwaarschriftprocedure in bijna alle gevallen een verplicht voorportaal. Deze procedure biedt de burger niet alleen rechtsbescherming, maar ook het bestuursorgaan wordt in de gelegenheid gesteld de besluitvorming te heroverwegen en eventuele fouten te herstellen.

Het bezwaarschrift moet aan een aantal vereisten voldoen.

Het bezwaarschrift:

  • is ondertekend
  • het bevat de naam en het adres van de indiener
  • is gedagtekend
  • bevat een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • bevat gronden voor het bezwaar
  • moet in beginsel in het Nederlands zijn gesteld of van een vertaling zijn voorzien

Wordt aan deze eisen niet voldaan dan kan het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard worden. Voordat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard moet het bestuursorgaan wel de gelegenheid hebben gegeven tot herstel van de verzuimen.

Voordat het bestuursorgaan het bezwaarschrift op inhoud gaat beoordelen, moet eerst worden beslist of het binnen de termijn is ingediend. De termijn begint met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt. Dat is de eerste dag na verzending of publicatie. De overheid draagt er zorg voor dat het besluit pas van een dagtekening wordt voorzien op de dag dat het ook werkelijk aan de post wordt aangeboden. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken (42 dagen) zijn ingediend.

Beroepschrift

In sommige gevallen dient een bezwaarschrift bij een ander bestuursorgaan –meestal een hoger orgaan- ingediend te worden dan bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit wordt het administratief beroep genoemd. Het bezwaarschrift is in dat geval een beroepschrift. Het instellen van beroep bij een bestuursrechter gebeurt ook door het indienen van een beroepschrift bij die rechter. De eisen waar een beroepschrift aan moet voldoen zijn hetzelfde als die van een bezwaarschrift.

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Vooral in de Wet ruimte ordening wordt nogal eens van een afwijkende procedure gebruik gemaakt. De wet ruimtelijke ordening biedt burgemeester en wethouders de mogelijkheid, binnen het bestemmingsplan te bepalen grenzen dit plan te kunnen wijzigen. Bij de voorbereiding van dit wijzigingsplan dient de openbare voorbereidingsprocedure, vastgelegd in afdeling 3.4 van de Awb, gevolgd te worden. Voor een belanghebbende die in deze procedure een zienswijze heeft ingediend staat daarna rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.