Het bestuursrecht is de gebruikelijke benaming voor het staatsrecht en het administratief recht met de nadruk op het administratief recht. De overheid dient bij het besturen uit te gaan van het bestuursrecht en de algemene regels van behoorlijk bestuur.

Het bestuurshandelen kan verschillende vormen aannemen, waarbij steeds de wettelijke regels van behoorlijk bestuur in acht moeten worden genomen. Deze algemene beginselen en wettelijke regels zijn voor een groot deel vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Ruimtelijk bestuursrecht

Het recht van de ruimtelijke ordening zoals dat geregeld is in de Wet ruimtelijke ordening staat centraal.

Het recht van de ruimtelijke ordening bevat in ieder geval de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening, grote delen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) , delen van de Woningwet, een deel van de Onteigeningswet en de Tracéwet.

Deze wetten en delen van de Natuurbeschermingswet 1998, de Monumentenwet 1998, de Ontgrondingenwet en delen van de milieuwetgeving behoren tot een meeromvattend begrip, het ruimtelijk bestuursrecht.