Het is niet altijd zo dat een conflict met de overheid op een formele wijze afgehandeld moet worden. Op diverse terreinen, zoals ruimtelijk ordening, belasting, onderwijs en sociale zekerheid, wordt steeds meer gebruik gemaakt van een informele aanpak. Vooral het tegengaan van de claimcultuur en het dejuridiseren liggen hieraan ten grondslag. Maar ook dienstverlening, klantgerichtheid, de burger centraal stellen en efficiënte afhandeling van bezwaren en klachten zijn overwegingen van bestuursorganen om te investeren in een informele afhandeling van bestuurlijke conflicten.

In het algemeen kan gesteld worden dat bezwaarschriften die mensen indienen, niet alleen zijn gebaseerd op juridische onjuistheden. Regelmatig komt het voor dat elementen van onduidelijkheid, onbegrip en verkeerde bejegening c.q. emotie meespelen.

Omdat de bezwaarprocedure wordt beheerst door de Algemene wet bestuursrecht is de afdoening veelal juridisch van aard. Het gevolg hiervan is een klinische werkwijze die weinig ruimte laat aan sociale, sociaaleconomische en emotionele aspecten, die voor een klant juist van belang zijn. De bureaucratie van bijvoorbeeld het UWV –een zelfstandig bestuursorgaan- staat in de gedachten van velen lijnrecht tegenover hun leefwereld en hun daadwerkelijke behoeftes. Door mediation en mediationtechnieken toe te passen heeft het UWV de laatste jaren ten aanzien van bezwaren een inhaalslag gemaakt.