Home

Home

Ons kantoor richt zich op het algemeen bestuursrecht, het ruimtelijk ordeningsrecht en het onderwijsrecht

Als de overheid bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden in strijd met het recht of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de belangen van de burger aantast, dan moet de burger zich hiertegen kunnen verzetten.

Het bestuursrecht biedt de burger de mogelijkheid op te komen tegen een beschikking of een besluit van de overheid. De overheid kan zijn: de gemeente, de provincie, het rijk of een instelling met openbaar gezag.

Is er schade bijvoorbeeld ten gevolge van het opbreken van een weg, is er inbreuk op een eigendom door het plaatsen van voorwerpen of heeft de overheid onjuiste voorlichting gegeven, dan kan er uit hoofde van een onrechtmatige daad actie bij de burgerlijke rechter ondernomen worden.

In veel gevallen is de rechtsbescherming van de burger tegen het overheidshandelen in handen gelegd van de bestuursrechter. Dit overheidshandelen heeft dan vrijwel altijd betrekking op besluiten door een bestuursorgaan, bijvoorbeeld Burgemeester en Wethouders, genomen.

Voordat een geschil met een bestuursorgaan aan de rechter wordt voorgelegd, dient er veelal eerst een ‘bestuurlijke voorprocedure’ gevolgd te worden. Meestal is dit een bezwaarprocedure. De Algemene wet bestuursrecht is hierbij van groot belang.

Ons kantoor richt zich op het juridisch advies en de begeleiding in bestuursrechtelijke geschillen. Deze begeleiding bestaat onder andere uit het opstellen van bezwaar- en beroepschriften, de voorbereiding en ondersteuning ten aanzien van de gang naar een bezwaren- of beroepscommissie of de rechter. Verder beziet ons bureau, voordat er een juridisch traject wordt doorlopen, of bemiddeling zinvol is.

Tevens houdt ons kantoor zich bezig met geschillen in het onderwijs. Deze geschillen kunnen variëren van een schorsing of verwijdering van een leerling tot een interpretatie- of instemminggeschil tussen het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad van een school.

Juridische gebreken